സമഗ്രയുടെ സമ്പൂർണ്ണ യൂസർ മാന്വൽ ( For HM & Teachers)

SAMAGRA e-Resources Portal ലെ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്താടെ തയ്യാറാക്കിയ വിഡിയാ ടൂട്ടാറിയലുകളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമഗ്രയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും


Let's Familiarize Samagra Download


സമഗ്രയുടെ സമ്പൂർണ്ണ യൂസർ മാന്വൽ ( For HM & Teachers)Plan Customisation
Headmaster/ Principal Login


Courtesy
ജയേഷ് സി കെPost a Comment (0)