മഹാത്‌മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

pinch or double tap to zoom in

Post a Comment (0)