ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്കൂളുകൾക്ക് മാർച്ച് മാസം പാചക ചെലവിന് ആവശ്യമായ തുകയുടെ ബില്ല് മുൻകൂറായി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

pinch or double tap to zoom in


https://drive.google.com/file/d/1lvGhYgwNiRSE6-nke4E_eY5Ls_e4Ov-f/view?usp=drivesdk


Post a Comment (0)