2020 വർഷത്തെ SSLC,THSLC, AHSLC മുതലായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

General directions for making corrections in SSLC, THSLC and AHSLC certificates for the year 2020
pinch or double tap to zoom in


Join Our Whatsapp Group Click Here


Join Our Whatsapp Group Click Here

Post a Comment (0)