പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് Renewal ചെയ്യുന്നതിന് 50% ശതമാനം മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല CIRCULAR-PRE METRIC (MINORITY) SCHOLARSHIP-MARK RELAXATION FOR RENEWALS

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് Renewal ചെയ്യുന്നതിന് 50% ശതമാനം മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല CIRCULAR-PRE METRIC (MINORITY) SCHOLARSHIP-MARK RELAXATION FOR RENEWALS
pinch or double tap to zoom in


Join Our Whatsapp Group Click Here
Post a Comment (0)