വെർച്വൽ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ (Suggestions for organizing a virtual Praveshanolsavam ceremony)

Download PDF


Post a Comment (0)