2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പൊതുപരീക്ഷകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം.

Post a Comment (0)