2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷം നൽകിയ വർഷാന്ത വിലയിരുത്തലിനുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകളുടെ (പഠനമികവ് രേഖ) പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച് സ്‌കോർ നൽകുന്നത്ത് സംബന്ധിച്ച്.


Download PDFPost a Comment (0)