2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ(NMMS ) റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2022  മാർച്ച് 22-ന് നടത്തിയ 8-ാം ക്ലാസ്സ് ദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള  2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 
 പരീക്ഷ(NMMS ) യുടെ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പരീക്ഷാഫലം  ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment (0)