സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2022-23 പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും, ഉപജില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, റവന്യു ജില്ലുകള്‍ക്കുമുള്ള പൊതു മാര്‍ദ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറക്പടുവിക്കുന്നു.
സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2022-23 പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്  സംബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും, ഉപജില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, റവന്യു ജില്ലുകള്‍ക്കുമുള്ള പൊതു മാര്‍ദ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറക്പടുവിക്കുന്നു.

Post a Comment (0)