പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ 2022-23 അധ്യയന വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ താത്കാലിക നിയമന മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം.Post a Comment (0)