ഏകജാലകം 2022 - Merit Quota First Allotment Results and Sports Quota First Allotment Results are Published.
താഴെ നൽകിയ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലോട്മെൻ്റ് പരിശോധിക്കാം.

ഏകജാലകം 2022 - Merit Quota First Allotment Results and Sports Quota First Allotment Results are Published. Read Circulars and Instructions for more Details. Admissions From 11am on 5th August 2022 to 5pm on 10th August 2022


Circularsപ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം 2022 ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  • ഏകജാലക വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ (രണ്ട് കോപ്പി) 
  • ടി.സി ( Transfer Certificate ) ( ഒറിജിനൽ )
  • സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Conduct Certificate ) (ഒറിജിനൽ )
  • SSLC Marklist/SSLC Result Page/ CBSE Result Page
  • സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് രാജ്യ പുരസ്ക്കാർ / ജെ.ആർ.സി / എൻ.സി.സി/ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് / SPC / LSS / USS ( അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവ മാത്രം ) എന്നിവയുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
  • CBSE വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പഞ്ചായത്ത്, താലൂക്ക് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ (Nativityഅല്ലെങ്കിൽ Ration Card). (SSLC Mast -ൽ ഇല്ല എങ്കിൽ കേരള സിലബസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ (Nativity അല്ലെങ്കിൽ Ration Card ) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
  • മുന്നോക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗം (EWS) അപേക്ഷകർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് . (Annexure 1 or 2)

Fee Concession

SC / ST / OEC | Appendix 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീ കൺസെഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.Post a Comment (0)