പ്രീമെട്രിക്/ പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുളള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല.
Post a Comment (0)