ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ 2022-23 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.ടി.പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

  • Download PDF File
  • Half-yearly I.T. The Exam will start on October 26, 2022 and should be completed before November 19, 2022.
Post a Comment (0)