പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം, ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം, പൊതു അവധി വിവരം എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കണം - സർക്കുലർപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം, ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം, പൊതു അവധി വിവരം എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കണം - സർക്കുലർ
Post a Comment (0)