സ്കൂളുകളിലെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശം

  • സ്കൂളുകളിലെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  •  ക്രിസ്തുമസ് അവധിയ്ക്കായി 23/12/2022-ന് വൈകുന്നേരം സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നതും 03/01/2023-ന് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
  • Download PDF file 
Post a Comment (0)